Viden

Måling af dødsboets skattepligt: Brutto- eller nettomåling

Alexander Ibsen, Partner i IVB, Master i skat, LL.M, cand.merc.(jur.)

Alexander Ibsen

oktober 02, 2023
Måling af dødsboets skattepligt: Brutto- eller nettomåling

I denne artikel ser vi nærmere på brutto- og nettomåling, når boets skattepligt skal gøres op. Konkret ser vi nærmere på forskellen ved at sælge boets aktiver til tredjemand eller overføre dem til arvingerne. 

Nettomåling: Skattepligtsmåling af dødsbo ved salg til tredjemand 

Når et aktiv (fx ejendom) fra dødsboet bliver solgt til tredjemand, laver man en nettoindregning af værdierne – også kaldet nettomåling. 

Det vil sige, at gælden for aktivet forsvinder, i stedet nedskrives aktivets værdi med den gæld, der er indfriet – altså indregnes nettoprovenuet fra salget i skattepligtsmålingen. En sådan nettoindregning kan betyde, at boet bliver fritaget for beskatning. 

I teorien var der en enighed om, at det var denne fremgangsmåde, der kunne anvendes på gæld knyttet til det aktiv, som overføres til arvingerne, men det blev først i 2002 med afgørelsen SKM2002.35.LSR bekræftet i praksis.

I den konkrete sag medførte en nettomåling ved salg af aktivet til tredjemand, at boet var fritaget fra beskatning.

Bruttomåling: Skattepligtsmåling af dødsbo ved udlodning til arving 

Praksis er en anden, når et aktiv inkl. gæld overføres til en arving. I det tilfælde, skal aktivet og gælden/passivet indgå i målingen hver for sig. Dette kaldes en bruttomåling.

Hvilken forskel gør det?

Om boets aktiver og passiver indgår som netto- eller bruttomåling i dødsboets værdi kan have stor betydning for, om boet er skattepligtigt eller ej. 

Se eksemplet herunder:

Bruttoprincip (aconto udlodning til arving) Nettoprincip (salg til tredjemand)
Udlejningsejendom4.250.000 Udlejningsejendom
Bil250.000  Bil250.000 
Likvider75.000  Likvider1.825.000 
 
Aktiver4.575.000  Aktiver2.075.000 
 
Realkreditlån2.500.000  Realkreditlån–   
Honorar rådgiver10.000  Honorar rådgiver10.000 
 
Nettoformue2.065.000  Nettoformue2.065.000 

Eksemplet viser, hvordan man i et dødsbo kan spekulere i at sælge aktiverne (fx. ejendom) til tredjemand i stedet for at overtage ejendommen som arving. Dette kan nemlig fritage ejendommen og den øvrige del af formuen fra beskatning.

I eksemplet er boet skattepligtig, hvis ejendommen overtages af arvingerne (bruttomåling), men sælges ejendommen i stedet til tredjemand, indgår nettoprovenuet fra salget i likviderne og dermed er boet skattefritaget. 

I 2008 skete der en ændring i praksis inden for området, som medførte, at der ved salg til tredjemand også skal ske nettomåling ved indfrielse af gæld, som ikke direkte er knyttet til det solgte aktiv.  

Det betyder, at det er aktiverne og passiverne på skæringsdagen, der skal anvendes til målingen af boets skattepligt. Derfor kan det betale sig at overveje mulighederne for salg af aktiver for at nedbringe gæld og dermed optimere dødsboets skatteforhold.

I 2017 blev der truffet endnu en afgørelse om, hvorvidt der skulle ske brutto- eller nettomåling. I sagen skulle der kun ske bruttomåling for 50% af ejendommen, svarende til den andel, der var overført til afdødes datter. De resterende 50% af ejendommen var solgt til afdødes barnebarn, der ikke var arving i boet.

Resultatet af afgørelsen er i dag indarbejdet i den juridiske vejledning. Det fremgår, at salg til afdødes barnebarn sidestilles med et salg til tredjemand, når barnebarnet ikke er arving i dødsboet. 

Desuden fremgår det også, at et salg til ægtefælle sidestilles med et salg til tredjemand, hvis salget er foretaget ved underskrevet købsaftale eller skøde. 

Kravet om dokumentation for indgåelse af aftale skyldes formentligt, at man skal kunne bevise, at en sådan aftale ikke er opstået efter skæringsdagen med det formål, at der skal ske nettomåling i stedet for bruttomåling.

Få hjælp til at måle boets skattepligt

Der er mange regler, der gælder, når boets skattepligt skal måles. Det kan derfor være en god idé at få assistance fra en skatteekspert, som samtidig ved, hvorvidt og hvordan boet kan fritages for beskatning.

Få hjælp nu

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Det kan være en fordel at hente professionel hjælp til at håndtere de økonomiske forhold ved dødsboet, så du i stedet kan fokusere på dig og din familie.

Relaterede artikler

Læs også..

Beregning af dødsboskat 

Beregning af dødsboskat 

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Bliv opdateret

Følg med og bliv klogere på vores sociale medier

Ibsen Venning Brixius, skatterådgivning og køberådgivning