Viden

Hvornår er et dødsbo skattepligtigt? Her er svaret

Alexander Ibsen, Partner i IVB, Master i skat, LL.M, cand.merc.(jur.)

Alexander Ibsen

august 23, 2023
Hvornår er et dødsbo skattepligtigt? Her er svaret

Det er vigtigt at fastslå, om dødsboet er skattepligtigt eller ej, fordi det har betydning for den måde, dødsboet bør håndteres på for at få mest muligt ud af arven. 

Det første skridt i bobehandlingen er derfor at vurdere, om boet skal betale skat.

Det er vigtigt at forstå, at skat i dødsboer ikke er det samme som arveafgift. Arveafgifter beregnes af arven, mens skatten i dødsboer beregnes af indkomsterne i boet. At dødsboet er skattefrit, betyder altså ikke, at boet er fritaget for at betale arveafgift.

Så hvornår er et dødsbo skattepligtigt?

Ifølge dødsboskattelovens § 6, stk. 1 er boet skattepligtigt, hvis aktiverne og nettoformuen på skæringsdagen overstiger 3.272.500 kr. (niveauet for 2024). Hvis afdøde sad i uskiftet bo, må aktiverne og nettoformuen være det dobbelte. 

Er det tilfældet, bliver boet beskattet af de indtægter, som ellers også ville være skattepligtige i levende live. Det vil sige lønindkomst, pensioner, aktieavancer mv.

For at afslutte et skattepligtigt dødsbo – betale skatten – og derefter udbetale arven, skal der indleveres en selvangivelse til Skattestyrelsen for perioden 1. januar i dødsåret og indtil skæringsdagen i boopgørelsen.

Hvordan opgøres dødsboets aktiver?

I målingen af dødsboets skattepligt medregner vi de aktiver, der eksisterer på skæringsdagen samt de aktiver, der under bobehandlingen er overdraget til ægtefælle eller arvingerne. Der er dog nogle få undtagelser.

Hvis et aktiv er overdraget fra dødsboet til arvingerne, skal det tælles med i boopgørelsen til den værdi, som aktivet er overdraget til. Det er også denne pris, der medregnes i målingen af boets skattepligt.

De ejendomme, eller den del af ejendommen, som afdøde selv kunne have solgt skattefrit, mens vedkommende stadig var i live, bliver ikke regnet med. 

Det gælder eksempelvis:

  • Fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8 (parcelhusreglen)
  • En andel af ejendommen svarende til stuehusværdien med tilhørende grund og have eller værdien af ejerboligen (stuehusreglen for landbrugsejendomme) 
  • Værdien af fast ejendom som benævnt i dødsboskattelovens § 27, stk. 3.

Det står ikke eksplicit i loven, at andelsboliger som afdøde selv har boet i, også kan holdes uden for skattepligtsmålingen. Dog kan dette ved en udvidet fortolkning udledes af bemærkningerne til indførelsen af reglerne fra 2008, og derfor har det også været praksis siden.

Kun i tilfælde, hvor ejendommen er overdraget til ægtefælle eller arvinger, medregnes værdien ikke i aktiverne. Hvis ejendommen sælges til en tredjepart, vil nettoværdien eller nettoprovenuet fra salget i stedet blive indregnet i skattepligtsmålingen.

Nedbringelse af aktiver og nettoformuen ved frivillig indbetaling af skat

I den seneste praksis for skattepligts måling af dødsboer er det fastslået, at frivilligt indbetalte forskudsskatter ikke skal medregnes i aktiverne, selvom det hidtil har været praksis. 

Dette blev bekræftet af Højesteret i en dom med fem enige dommere (SKM2021.112.HR). I sagen blev det tillagt betydning, at de frivilligt indbetalte skatter var beregnet ud fra en faktisk opstået fortjeneste som led i et aktiesalg.

I den konkrete sag blev der indbetalt en frivillig skat på i alt 6.308.742 kr. svarende til den beregnede skat fra aktiesalget. Indbetalingen skete kort tid efter realiseringen af fortjenesten og inden moderens død. Højesteret konkluderede, at skatten ikke skulle medregnes i boets aktiver eller nettoformue ved skattepligtsmålingen.

Afgørelsen betyder eksempelvis, at børn/arvinger i højere grad kan disponere over aktiver, mens forældrene stadig er i live, så dødsboet i sidste ende fritages for beskatning. 

Hvordan opgøres dødsboets passiver?

Dødsboets passiver/gæld opgøres på samme måde som boets aktiver. Værdierne på skæringsdagen lægges sammen med værdierne på udlodningstidspunktet for de passiver, der er overdraget til længstlevende ægtefælle eller arvingerne.

Passiverne bliver kun regnet med, hvis de ikke allerede er indfriet på skæringsdagen, da de ellers allerede er fratrukket i aktiverne.

Som for aktiverne, findes der også visse undtagelser, hvor mellemperiodeskat, dødsboskat, visse tilbagebetalinger og passivposter ikke medregnes i skattepligtsmålingen.

Står du for håndteringen af dødsboet?

Hvis du er ansvarlig for et dødsbo, kan det skabe tryghed at søge hjælp hos en skatteekspert. På den måde er du sikker på, at du opfylder alle dine skattemæssige forpligtelser.

Få hjælp nu

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Det kan være en fordel at hente professionel hjælp til at håndtere de økonomiske forhold ved dødsboet, så du i stedet kan fokusere på dig og din familie.

Relaterede artikler

Læs også..

Beregning af dødsboskat 

Beregning af dødsboskat 

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Hvad er arveafgift (boafgift)?

Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Skat af aktier i et dødsbo: Det skal du vide 

Bliv opdateret

Følg med og bliv klogere på vores sociale medier

Ibsen Venning Brixius, skatterådgivning og køberådgivning