Cases

Dødsbobehandling: Eksempler fra den virkelige verden

Ethvert dødsbo skal behandles individuelt for at sikre den bedste situation for de efterladte. Herunder kan du se forskellige eksempler på, hvordan regler og tidsfrister kan håndteres til fordel for arvingerne.

Få rådgivningKontakt os

Case 01

Valg af skæringsdag gav besparelse på 150.000 kr.

Valg af skæringsdag kan have stor betydning for de efterladte.

I en tidligere sag kunne vi i boopgørelsen konkudere, at dødsboets nettoformue oversteg beløbsgrænsen og dermed var skattepligtigt. Det skyldtes en værdistigning i en aktiebeholdning efter dødsdagen.

I vores rådgivning fandt vi frem til, at skæringsdagen kunne ændres fra 1-års dagen for dødsdagen til dødsdagen – altså inden stigningen i aktiebeholdningen.

Da arvingen også overtog afdødes faste ejendom, skulle denne ikke medregnes i aktiverne ved målingen af boets skattepligt. Eftersom både aktiver og nettoformuen blev lavere, kom dødsboet under grænsen for skattepligt.

Skattefritagelsen gav en besparelse på ca. 115.000 kr. og yderligere ca. 35.000 kr. i afgiftsbesparelse mod at arvingen måtte afholde salgsomkostningerne til salget af ejendommen.

Måling af boets skattepligt
Aktiver: Pr. dødsdag 1. års dagen
Værdipapirer 1.050.000 1.500.000
Fast ejendom (netto måling) 3.000.000 1.250.000
Øvrige aktiver 650.000 650.000
Aktiver i alt 4.700.000 3.400.000
Aktiver uden fast ejendom 1.700.000 2.150.000
Passiver:
Gæld i fast ejendom (netto måling) 1.700.000 –  
Øvrige aktiver 50.000 50.000
Passiver i alt 1.750.000 50.000
Nettoformue 2.950.000 3.350.000
Opgørelse af besparelse
Skattebesparelse 115.000
Afgiftsbesparelse 35.000
Besparelse i alt 150.000
Opgørelse af besparelse
Skattebesparelse 115.000
Afgiftsbesparelse 35.000
Besparelse i alt 150.000

Case 02

Rettidig disponering gav skattebesparelse på ca. 1.040.000 kr.

Vi blev kontaktet af et privat skiftet bo, hvor arvingerne selv varetog skiftet. Vores opgave var at agere sparringspartner omkring de skattemæssige forhold, og hjælpe arvingerne med at fastsætte den rette skæringsdag.

I boet var der en større beholdning af aktier i Nordea og Novo Nordisk, der havde en opadgående trend i aktiekursen. Derfor besluttede vi os for at holde nøje øje med udviklingen i kursen og løbende vurdere, hvornår der skulle handles for at boet var skattefritaget. 

Efter blot ca. 4 måneder nærmede boets aktiver beløbsgrænsen for skattepligt, og derfor blev aktiebeholdningen udloddet til arvingerne, hvorefter boet blev afsluttet.

Boet endte under grænsen for, hvornår det blev skattepligtigt, og derfor sparede arvingerne ca. 1.040.000 kr. i skat af aktiebeholdningen.

Opgørelse af fortjenester
Nordea Novo Nordisk
Anskaffelsessum 250.000 82.000
Afståelsessum/værdi ved boets afslutning 590.000 2.235.000
Gevinst 340.000 2.153.000
Skattebesparelse
Samlet aktieavance 2.493.000
Beskatning under progressionsgrænse, 57.200 kr. 57.200
– Skat af aktieindkomst, 27% -15.444
Beskatning over progressionsgrænse, 57.200 kr. 2.435.800
– Skat af aktieindkomst, 42% -1.023.036
Skat af aktieindkomst i alt 1.038.480
Opgørelse af fortjenester
Skattebesparelse
Samlet aktieavance 2.493.000
Beskatning under progressionsgrænse, 57.200 kr. 57.200
– Skat af aktieindkomst, 27% -15.444
Beskatning over progressionsgrænse, 57.200 kr. 2.435.800
– Skat af aktieindkomst, 42% -1.023.036
Skat af aktieindkomst i alt 1.038.480

Case 03

Grundigt tjek af aktiebeholdning medførte besparelse på over 400.000 kr.

I den konkrete sag bistod vi med alt arbejde i forbindelse med dødsboet og dødsboskatten. En af vores opgaver var blandt andet at registrere anskaffelsessummer for en lang række aktier, som afdøde havde erhvervet, før aktiekøb automatisk blev rapporteret til Skattestyrelsen via banken i år 2010.

Ud fra vores indgående kendskab til skattelovgivningen lavede vi et krydstjek af aktiebeholdningen pr. 31. december 2005, hvilket viste, at en stor del af en specifik aktie kunne afstås skattefrit.

Aktien var erhvervet i flere omgange i tidens løb, og den havde desuden været genstand for flere aktiesplit siden afdødes første erhvervelse i år 2001.

Skattefrie aktier: År 2005 År 2007 År 2014 År 2022 Anskaffelsessum
(angivet i kr.)

Kurs på skæringsdag (angivet i kr.)

Gevinst (angivet i kr.) Besparelse (angivet i kr.)
AKTIE 1 117 234 1170 1170 29.660 1.301 1.492.744 403.041
AKTIE 2 – A 180 180 180 180 31 5.584 1.508
AKTIE 2 – B 0 0 0 720 34 24.624 6.648
I alt             1.522.952 411.197
Skattefrie aktier: Gevinst Besparelse
AKTIE 1 1.492.744 kr. 403.041 kr.
AKTIE 2 – A 5.584 kr. 1.508 kr.
AKTIE 2 – B 24.624 kr. 6.648 kr.
I alt 1.522.952 kr. 411.197 kr.
Der var ikke registreret en erklæring om skattefri aktiebeholdning i afdødes skatteoplysninger, hvorfor aktierne potentielt ville være blevet beskattet fuldt ud, hvis arvingen blot havde indsendt dødsboselvangivelsen på eget initiativ.

Besparelsen opgøres ved at se på forskellen mellem aktiebeskatningssatsen på 42% og 15% i gaveafgift (27%), som arvingen alligevel ender med at betale af boets nettoformue.

Dette havde arvingen formentlig aldrig opdaget, hvorfor vores rådgivning potentielt kunne resultere i en skattebesparelse på over 400.000 kr.